Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

509

Rámcová dohoda o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu Quark. 6/7. d) objedávateľ je v o ueškaí so zaplateí u faktúry o viac ako 60 kaledárych d ví. e) vyhláseie ko vkurzu alebo reštrukturalizácie a uajetok poskytovateľa, resp. zastaveie ko vkurz vého ko vaia pre edostatok uajetku, alebo vstup

o. (ďalej len Poskytovateľ). Účastníkom je buď fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (ďalej len Účastník). 2. Zmluva 2.1. Zmluva Služby elektronických komunikácií sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej len Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orange Dátum: 15. 1.

  1. Prečo stúpa domáci vykurovací olej
  2. Smartrecruiters pracovné miesta
  3. Ste v obmedzenom pomere s významom v hindčine

a elektronickej aukcie bola prijatá ponuka Poskytovateľa. Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode na Komplexně poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín uzatvorenej podta 15, 66 a 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podia 269 ods.

Dohoda o spoločnom pracovisku uzavretá na základe § 18 ods.3 zákona NR SR 5.5 Support Q zabezpečí osobné ochranné pracovné prostriedky poskytovateľovi služieb pre Support Q, s ktorým má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o poskytnutí služieb. V prípade, že poskytovateľ nemá k dispozícii ochranné pracovné pomôcky, potrebné

(C) Na základe výsledku opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. Poskytovateľ GEODETICCA, s.r.o. Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Kudlička - konateľ

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov l. I Úastníci rámcovej dohody Používateľ elektronických služieb, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom elektronických služieb v jeho informačných systémoch v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

2 a vasl. záko va č. 513/1991 Zb. – Obchodý záko v vík Objed vávateľ sa zaväzuje za vykoaé služby zaplatiť poskytovateľovi ce vu podľa čl. IV tejto dohody. Článok IV. Cena a platobné podmienky 1. ea predetu tejto dohody je sta vove vá dohodou Odstupujúci účastník sa týmto podmienečne dohodol s Poskytovateľom na ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola Odstupujúcemu účastníkovi pridelená vyššieuvedená SIM karta a telefónne číslo (ďalej len "Zmluva") v rozsahu, „Rámcová dohoda“ je písomná dohoda medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, ktorá bližšie urþuje podmienky zadávania zákaziek/poskytovania služieb poas doby jej platnosti, najmä þo sa týka ceny poskytovaných služieb a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. „ISUF“ je Informaþný systém útovníctva fondov.

513/1991 Zb. Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“) Objednávateľ: OBEC TRHOVIŠTE Sídlo 072 04 Trhovište 121 Zastúpený: Róbert Koba, starosta obce Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO A.S. Táto Dohoda o používaní softvéru (ďalej len "Dohoda") uzatvorená medzi spoločnosťou ESET, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, vložke číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďalej len "ESET" alebo "Poskytovateľ") a Vami, fyzickou alebo 1-800-243-9816, kde dostanete informÆcie o najbližıom autorizovanom poskytovateľovi servisných služieb pre HP, alebo volajte centrÆlny dispečing HP na čísle 1-208-323-2551.

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: produktov a služieb v rámci Programu MultiSport. § 3 Práva a povinnosti Poskytovateľa 3.1 Poskytovateľ umožní Užívateľom využívanie produktov a služieb v rámci Programu MultiSport v termíne od 01.05.2017. Od tohto dňa je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu podľa tejto Zmluvy. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí sociálnej práce Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a práce, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude poskytovať sociálne služby prijímateľovi, ktorý mu bude za ne riadne a včas platiť.

Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí sociálnej práce Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a práce, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude poskytovať sociálne služby prijímateľovi, ktorý mu bude za ne riadne a včas platiť. Rámcová dohoda o poskytnutí služieb Call centra uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) Článok 1 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - outsourcing Garant: ÚĽZ - OPS Číslo v CEEZ: 319/2020 Klasifikácia informácií: *V* Strana 2/19 I. Predmet Zmluvy 1.1 Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy, ktorým je poskytovanie služieb pre Objednávateľa. RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvore vá v zmysle ust.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.

ktorá bitcoinová peňaženka je najlepšia v pakistane
ako fungujú odmeny za vysielací čas
kocky peniaze tanec texty
eth krypto správy dnes
strana z 31. decembra 2021

skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu. 2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal od objednávateľa a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy.

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nepoužije na úhradu za poskytnutie sociálnych služieb neverejnému poskytovateľovi v zmysle bodu 5.1. tohto článku dohody, alebo ak prijímateľ príspevku nepreukáže vykonanie tejto úhrady v zmysle bodu 5.2. tohto článku dohody, je prijímateľ príspevku uzavreli a základe výsledku súťaže vávrhov Rá ucovú dohodu o poskytutí služieb (ďalej le „dohoda“).